การสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล (Backup & Restore)

       การสำรองข้อมูล คือ การทำสำเนาข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งานได้ทันที

      การสำรองข้อมูลเหมือนกับเป็นการประกันข้อมูลว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายแล้วเราสามารถนำข้อมูลล่าสุดกับมาได้ก็จะขึ้นอยู่กับความถี่ในการสำรองข้อมูลแนะนำว่า ควรทำการสำรองข้อมูลทุกวันหลังเวลาเลิกงาน และควรทำการสำรองข้อมูลแยกเก็บไว้นอกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานปัจจุบัน เช่น สำรองข้อมูลเก็บไว้ที่ flash Drive หรือ External HDD