โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า

ASS

การตั้งค่าธุรกิจ กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ข้อมูลจากการตั้งค่าจะไปแสดงในหัวบิลเอกสารทุกชนิด ในระบบ ใส่รูปภาพโลโก้ได้ 1 รูป สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถกำหนดให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

LAN ในเครือข่ายได้ไม่เกิน 4 เครื่อง

ระบบทะเบียนประวัติลูกค้า เก็บรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เก็บภาพแผนที่ Email

การค้นหาข้อมูลลูกค้า สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ค้นหาได้ทุกช่อง รายการ สามารถพิมพ์รายงานการค้นหา

ทะเบียนประวัติพนักงาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ บันทึกภาพหน้าตรงได้ 1 ภาพ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ทะเบียนประวัติสินค้า เก็บรายละเอียดสินค้า แยกตามประเภทของสินค้า ใส่รูปภาพสินค้าสถานที่จัดเก็บสินค้า มีราคาขาย1,2,3 สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยิงบาร์โค้ด เก็บภาพถ่ายสินค้าได้ 1 ภาพ จัดทำใบรับสินค้า ใบเบิกสินค้า ใบต่างๆ ด้านการเงินสำหรับนำสินค้าเข้า-ออกจากคลัง

ระบบกู้คืนข้อมูล มีทั้งสำรองด้วยตนเอง และ สำรองแบบอัตโนมัติ ทำงานง่ายเพียงแค่เลือกไฟล์สำรองข้อมูลข้อมูลต่างๆ จะกลับมา ณ วันเวลาที่ทำการสำรองข้อมูลไว้
งานทางด้านการเงิน

 • 1. จัดทำใบเสนอราคา สามารถติดตามสถานะของใบเสนอราคา เช่น ค้นหาใบเสนอราคาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อติดตามลูกค้าต่อไป คัดลอก Template สำหรับใบเสนอราคาที่มีข้อมูลซ้ำกัน ง่ายในการทำงาน
 • 2. จัดทำใบสั่งซื้อ
 • 3. จัดทำใบยืมสินค้า
 • 4. เปิดบิลขายสินค้า
 • 4.1 การขายเชื่อ จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จัดทำใบวางบิล และจัดทำใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระเงิน สามารถจัดทำได้โดยออกแบบแสดงรายละเอียด หรือออกแบบปะหน้า
 • 4.2 การค้างชำระ ใช้ในกรณีที่ไม่จ่ายเงินเต็มจำนวน ผ่อนชำระ ทำได้โดยจัดทำใบส่งสินค้า และจัดทำใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินตามที่ตกลงไว้ มีรายงานสรุปเงินค้างชำระ
 • 4.3 การขายเป็นเงินสด ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
 • 4.4 ขายหน้าร้าน (POS) และจัดทำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • -สามารถสั่งพิมพ์ได้ 3 ขนาด กระดาษขนาด A4, กระดาษต่อเนื่องสีขาวขนาด 9x11 และกระดาษต่อเนื่องสีขาวขนาด 9x5.5
 • ระบบสามารถตัดสต็อคได้จากการจัดทำงานทางด้านการเงิน เมื่อมีการลบข้อมูลจำนวนสินค้าจะกลับคืนสต็อคให้อัตโนมัติ
รายงาน

 • - รายงานค้นหาข้อมูลลูกค้า แสดงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และEmail
 • - รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน แสดงรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ การศึกษา วันที่เริ่มงาน
 • - รายงานใบเสนอราคา สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ และสามารถสรุปจำนวนเงิน
 • - รายงานใบสั่งซื้อ สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ และสามารถสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน
 • - รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ และสามารถสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินสุทธิ
 • - รายงานข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทำใบวางบิล เป็นรายงานสรุปใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ที่ยังไม่ได้จัดทำใบวางบิล
 • - รายงานใบวางบิล สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, สถานะ และสามารถสรุปจำนวนเงินสุทธิ
 • - รายงานข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ขายเชื่อ) เป็นรายงานสรุปใบวางบิลที่ยังไม่ได้จัดทำใบเสร็จรับเงิน
 • - รายงานใบเสร็จรับเงิน (ขายเชื่อ) สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, และสามารถสรุปจำนวนเงินสุทธิ
 • - รายงานใบส่งสินค้า(ค้างชำระ) สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย, สถานะ และสามารถสรุปจำนวนเงิน
 • - รายงานใบเสร็จรับเงิน (ค้างชำระ) สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย, และสามารถสรุปจำนวนเงิน
 • - รายงานข้อมูลค้างชำระ เป็นรายงานสรุปที่เกิดจากการจัดทำใบส่งสินค้าแบบค้างชำระ และใบเสร็จรับเงินแบบค้างชำระ จะแสดงรายละเอียดเงินค้างชำระรายการสินค้า ที่ค้างชำระ เงื่อนไขการผ่อนชำระ เมื่อได้รับเงินครบถ้วนแล้ว รายละเอียดของการผ่อนชำระจะไม่แสดงผล
 • - รายงานใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย และสามารถสรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน
 • - รายงานใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย และสามารถสรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน
 • - รายงานใบเสร็จรับเงินชั่วคราว สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย และสามารถสรุป จำนวนเงิน
 • - รายงานใบยืมสินค้า สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, พนักงานขาย และสามารถสรุป จำนวนเงิน
 • - รายงานสรุปยอดขายรายวัน เกิดจากการเปิดบิลขายหน้าร้าน สามารถค้นหาได้ตามช่วงวันที่
 • - รายงานสรุปจำนวนสินค้ารายวัน เกิดจากการเปิดบิลขายหน้าร้าน สามารถค้นหาได้ตามช่วงวันที่
 • - รายงานยอดขายสินค้าตามลูกค้า เกิดจากการเปิดบิลขายหน้าร้าน สามารถค้นหาได้ตามช่วงวันที่
 • - รายงานสรุปใบรับสินค้า สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, หมายเหตุ และสามารถสรุป ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน
 • - รายงานสรุปใบเบิกสินค้า สามารถค้นหาตามเลขที่, วันที่, ชื่อลูกค้า, หมายเหตุ และสามารถสรุปจำนวนเงิน
 • - รายงานประวัติการรับเบิกสินค้า แยกประเภทการรับเบิก แสดงสถานะเข้าออก จำนวนสินค้าเข้าออก
 • - รายงานสินค้าคงคลัง แยกตามประเภทสินค้าแสดงรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาทุน ราคาขาย จำนวนสินค้าคงเหลือปัจจุบัน สถานที่จัดเก็บสินค้า แสดงรูปภาพสินค้า มูลค่าของในสต็อคเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
 • - รายงานข้อมูลสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ แยกตามประเภทของสินค้า รายการสินค้าที่ถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อ และจำนวนที่เหลือ แสดงรูปภาพสินค้า
 • - รายงานบาร์โค้ด สำหรับการกำหนดรหัสบาร์โค้ดสินค้าขึ้นเอง
 • - รายงานสรุปการขายสินค้า สามารถเลือกดูสินค้าว่าได้ขายให้กับลูกค้าคนไหน วันที่เท่าไหร่ ระบุเลขที่ใบเสร็จ
 • - รายงานการขายตามรหัสลูกค้า เป็นรายงานสรุปยอดขายของลูกค้าทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะคนได้
 • - รายงานสินค้าขายดี เป็นรายงานสรุปสินค้า 10 อันดับแรกในแบบแผนภูมิแท่ง ตามประเภทหรือรวมทุกประเภท
 • - รายงานสินค้ากำไรดี เป็นรายงานกำไรขาดทุนของสินค้า สามารถดูกำไรขาดทุนในแต่วัน เดือน ปี ถ้าแสดงผลติดลบ แปลว่าขาดทุน
 • - รายงานรายรับงานด้านการเงิน จากการจัดทำใบทางด้านการเงินต่างๆ
 • - รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • - รายงานทุกชนิดในระบบเป็นไฟล์ PDFสะดวกและง่ายต่อการส่ง Email • ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมภาพหน้าจอโปรแกรม เป็นไฟล์PDF ได้ที่ Line id : homesoft