โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านแอร์ Version 2

AMS 2

การตั้งค่าธุรกิจ กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ ข้อมูลจากการตั้งค่าจะไปแสดงในหัวบิลเอกสารทุกชนิด ในระบบ ใส่รูปภาพโลโก้ได้ 1 รูป สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน สามารถกำหนดให้บุคคลใดเข้าถึงข้อมูล กำหนดให้เข้าเมนู หรือกำหนดสิทธิ์ปุ่มเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา PDF ของหน้าเมนูนั้น ๆ

ระบบกู้คืนข้อมูล มีทั้งสำรองด้วยตนเอง และ สำรองแบบอัตโนมัติ ทำงานง่ายเพียงแค่เลือกไฟล์สำรองข้อมูลข้อมูลต่างๆ จะกลับมา ณ วันเวลาที่ทำการสำรองข้อมูลไว้

LAN ในเครือข่ายได้ไม่เกิน 4 เครื่อง

ระบบทะเบียนประวัติลูกค้า เก็บรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เก็บภาพแผนที่ Email สถานที่ติดตั้ง ภาพเครื่องปรับอากาศ

การบันทึกรายละเอียดเครื่องปรับอากาศของลูกค้า เก็บภาพเครื่องปรับอากาศ ได้ 2 ภาพ หมายเลขเครื่อง คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ยี่ห้อ สถานที่ติดตั้ง BTU

การค้นหาข้อมูลลูกค้า สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ ค้นหาได้ทุกช่องรายการ สามารถพิมพ์รายงานการค้นหาได้ เช่น อยากทราบว่าหมู่บ้านนี้มีลูกค้าทั้งหมดกี่คน เบอร์โทรศัพท์ เพื่อส่งโปรโมชั่นของทางร้านค้าหรือบริษัทกับลูกค้า

ทะเบียนประวัติพนักงาน เก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ บันทึกภาพหน้าตรงได้ 1 ภาพ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

กำหนดประเภทการให้บริการ มีการให้บริการอะไรบ้าง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ได้
ระบบบันทึกข้อมูลให้บริการลูกค้า

 • - เลือกระบุประเภทการให้บริการ
 • - คัดลอก Template สำหรับใบงานที่มีข้อมูลซ้ำกัน ทำให้ง่ายและสะดวกในการทำงาน
 • - บันทึกช่างผู้ให้ปฏิบัติงานนั้นๆ
 • - ใส่ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่องานบริการ
 • - ค้นหาได้ตามช่วงวันที่ ชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ
 • - จัดพิมพ์รายงานสรุปการทำงานให้บริการ ในช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • - สามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบงานเปล่า ให้ช่างนำไปกรอกหน้างาน และนำกลับมาบันทึกลงระบบต่อไป
 • - เก็บรายละเอียด ข้อมูลจะแสดงที่เอกสารประกอบการให้บริการ เช่น อาการที่แจ้ง : แอร์ไม่เย็น และมีเสียงดัง
 • - เก็บข้อมูลการรับประกันเช่น วันเดือนปีที่หมดประกัน เก็บภาพใบรับประกันได้ 1 ภาพ
 • - คำนวณวันล้างครั้งต่อไป ระบบจะนำข้อมูลไปจัดทำรายงานติดตามลูกค้าครั้งต่อไป
 • - บันทึกรายการรายรับ ระบบจะนำข้อมูลไปจัดทำรายงานรายรับต่อไป
 • - เอกสารใบงานในการให้บริการ ใส่ภาพโลโก้ ชื่อ ที่อยู่ ของร้านค้า บริษัทได้
 • - จัดทำเอกสารสรุปการให้บริการ สามารถรวบรวมใบงานจัดทำสรุปให้ลูกค้าได้
 • - สามารถสั่งพิมพ์เอกสารประกอบการให้บริการได้ 2 ขนาด A4 และ กระดาษต่อเนื่องสีขาวขนาด 9x11 นิ้ว

ตารางงานนัดหมาย เกิดจากการเปิดใบงาน เห็นภาพรวมของการทำงานในรูปแบบปฏิทิน จัดคิวงาน สามารถเลื่อน ย้ายเปลี่ยนแปลงวันเวลานัดหมายให้บริการ มีสีแสดงสถานะการทำงาน สามารถเลือกดูตามวันและเวลา
งานทางด้านการเงิน

 • - จัดทำทะเบียนประวัติผู้ขาย นำข้อมูลผู้ขายมาจัดทำใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อสามารถติดตามสถานะของใบสั่งซื้อ เช่น ค้นหาใบสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 • - จัดทำใบเสนอราคา สามารถติดตามสถานะของใบเสนอราคา เช่น ค้นหาใบเสนอราคาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อติดตามลูกค้าต่อไป คัดลอก Template สำหรับใบเสนอราคาที่มีข้อมูลซ้ำกัน ง่ายในการทำงาน สามารถโอนข้อมูลใบเสนอราคาไปจัดทำใบเสร็จรับเงินได้

 • - ขายเชื่อ จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จัดทำใบวางบิลแบบแสดงรายละเอียด หรือ แบบปะหน้า เมื่อได้รับชำระเงินจัดทำใบเสร็จรับเงิน แบบแสดงรายละเอียด หรือ แบบปะหน้า

 • - ขายแบบค้างชำระ ใช้ในกรณีที่ไม่จ่ายเงินเต็มจำนวน ผ่อนชำระ ทำได้โดยจัดทำใบส่งสินค้า และจัดทำใบเสร็จรับเงิน

 • - ขายเป็นเงินสด จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว

 • - จัดทำใบค่ามัดจำสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่ามัดจำสินค้า

เอกสารทางด้านการเงิน สามารถเลือกพิมพ์หัวเอกสาร ต้นฉบับ สำเนา หรือ ไม่แสดงทั้ง 2 อย่าง พิมพ์กระดาษA4, กระดาษต่อเนื่องสีขาว 9x11นิ้ว, 9x5.5นิ้ว
รายงาน งานบริการ

 • - รายงานค้นหาข้อมูลลูกค้า แสดงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ และEmail
 • - รายงานสรุปข้อมูลลูกค้า เป็นรายงานเฉพาะลูกค้าคนนั้นมีแอร์กี่ตัว ยี่ห้อ สถานที่ติดตั้ง เป็นต้น
 • - รายงานทะเบียนประวัติลูกค้าทั้งหมดในระบบ
 • - รายงานสรุปปริมาณการทำงานของช่าง ในแต่ละช่วงเวลาเช่น รายวัน รายเดือน รายปี เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน
 • - รายงานทะเบียนประวัติพนักงาน แสดงรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ การศึกษา วันที่เริ่มงาน
 • - รายงานประวัติการบริการเครื่องปรับอากาศ แสดงรายละเอียดเฉพาะเครื่องปรับอากาศนั้นๆ เช่น วันที่บริการครั้งล่าสุด ประเภทการบริการ เป็นต้น
 • - รายงานติดตามลูกค้าครั้งต่อไป เกิดจากการเปิดใบงาน เลือกดูได้ตามช่วงวันที่
 • - รายงานการข้อมูลการให้บริการ(ใบงาน)จากประเภทการให้บริการ สถานะการปฏิบัติงาน
 • - รายงานลูกค้าที่ยังไม่ได้รับบริการ เป็นรายงานสรุปเก็บตกกรณีที่ยังไม่ได้ไปให้บริการ
 • - รายงานรายรับ งานบริการ สามารถแยกตามประเภทการให้บริการได้ เช่น อยากทราบว่าเดือนนี้ทั้งเดือนมีรายได้จากงานล้างแอร์ เป็นจำนวนเงินเท่าไร
 • - รายงานทุกชนิดในระบบเป็นไฟล์ PDFสะดวกและง่ายต่อการส่ง Email
รายงาน งานการเงิน

 • - รายงานประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า เมื่อมีการจัดทำใบต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ประวัติการซื้อสินค้า ของลูกค้า จะถูกนำมารวบรวมไว้ในประวัติลูกค้าคนนั้นๆ เลือกดูได้ตามช่วงวันที่

 • - รายงานสรุปใบเสนอราคา แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน พนักงานขาย สถานะ ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบสั่งซื้อราคา แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินสุทธิ พนักงานสั่งซื้อ สถานะ ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินสุทธิ พนักงานขาย สถานะ ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทำใบวางบิล แสดงรายละเอียด ชื่อลูกค้า วันที่ครบกำหนดวางบิล เลขที่ใบส่งสินค้า วันที่ใบส่งสินค้า จำนวนเงิน ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบวางบิล แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดทำใบเสร็จรับเงิน (ขายเชื่อ) แสดงรายละเอียด ชื่อลูกค้า วันที่ใบวางบิล เลขที่ใบวางบิล จำนวนเงิน ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน(ขายเชื่อ) แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบส่งสินค้า(ค้างชำระ) แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า ยอดเงินค้างชำระ จำนวนเงิน พนักงานขาย สถานะ ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานข้อมูลค้างชำระ เป็นรายงานสรุปที่เกิดจากการจัดทำใบส่งสินค้าแบบค้างชำระ และใบเสร็จรับเงินแบบค้างชำระ จะแสดงรายละเอียดเงินค้างชำระ รายการสินค้าที่ค้างชำระ เงื่อนไขการผ่อนชำระ เมื่อได้รับเงินครบถ้วนแล้ว รายละเอียดของการผ่อนชำระจะไม่แสดงผล

 • - รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน(ค้างชำระ) แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน พนักงานขาย ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา
 • - รายงานสรุปใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินสุทธิ พนักงานขาย ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า มูลค่าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงินสุทธิ พนักงานขาย ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบเสร็จรับเงินชั่วคราว แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน พนักงานขาย ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานสรุปใบค่ามัดจำสินค้า แสดงรายละเอียด เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน พนักงานขาย ตามช่วงวันที่ที่ค้นหา

 • - รายงานรายรับ งานการเงิน จากการจัดทำใบทางด้านการเงินต่างๆ
 • - รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย • ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมภาพหน้าจอโปรแกรม เป็นไฟล์PDF ได้ที่ Line id : homesoft