การจัดเก็บประวัติการบริการ (ออกใบงาน)

       เป็นการเก็บข้อมูลการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ มีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ทีมช่าง ลูกค้า และความคิดเห็นจากลูกค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมา ปรับปรุง แก้ไข ให้ดีขึ้นต่อไป ระบบสามารถลงบันทึกรายได้จากการให้บริการลูกค้า แล้วนำรายได้มาสรุป ในรูปแบบของรายงานไฟล์ PDF สามารถเลือกดูประเภท รายได้การบริการต่าง ๆ นำมาจัดเก็บไว้เป็น ข้อมูลทางด้านการเงิน

คำนวณวันล้างครั้งถัดไป
      ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้าไปให้บริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องวางแผนการทำงานในแต่ละวัน แต่ละเดือนในอนาคต ซึ่งระบบสามารถคำนวณวันล้างครั้งต่อไปได้ ตามช่วงวันที่ เดือน เพื่อที่นำมาวิเคราะห์วางแผนจัดคิวการทำงานเป็นประโยชน์ ต่อการทำงาน มีรายงานเป็นไฟล์ PDF มีรายละเอียด ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า เพื่อโทรติดตามนัดหมาย เพื่อไปให้บริการต่อไป มีรายงานติดตาม ลูกค้าที่ยังไม่ได้รับบริการ ที่ตกค้าง เพื่อสามารถรักษาฐานลูกค้า

      ตารางงานนัดหมาย เกิดจากการเปิดใบงาน เห็นภาพรวมของการทำงานในรูปแบบปฏิทิน จัดคิวงาน สามารถเลื่อน ย้ายเปลี่ยน แปลงวันเวลานัดหมายให้บริการ มีสีแสดงสถานะการทำงาน